Data utworzenia: 09 maj 2018

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy Nr 46/06 z dnia 27.12.2006 roku w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem, ogłaszam rokowania na sprzedaż zbędnych środków trwałych:

Urządzenia do odśnieżania:

 1. Mini Traktor komunalny o mocy 21 kM napęd 4x4 z kabiną ogrzewaną i lampą błyskową,
  • Pług hydraulicznie podnoszony o szer. 146 cm, sterowany w prawo i lewo
  • Piaskarka o pojemności 300 l

1. Nazwa i siedziba sprzedającego.

 • Gmina Lichnowy
 • ul. Tczewska 6
 • 82-224 Lichnowy
 • Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30
 • Numer tel/fax: (55) 271-27-23 / (55) 271-27-66
 • Strona internetowa: http://bip.lichnowy.pl
 • Adres (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia rokowań:

 • Rokowania odbędą się w siedzibie sprzedającego, w dniu 16.05.2018 r. o godz. 11:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

 • Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w obiekcie sprzedającego przy ul. Tczewskiej 6 w Lichnowach w dniach od 07.05.2018 r. do 14.05.2018r. w godz. od 10:00 do 13:00. Informacji dotyczących Przedmiotu sprzedaży udziela Pan Zbigniew Niewczas, tel. (55) 271-27-23.

4. Rodzaj, typ, ilość  sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny rokowań:

 • Przedmiotem sprzedaży są zbędne składniki majątku ruchomego, określone w pkt. 4.1.

4.1. Urządzenia do odśnieżania: mini traktor komunalny Yanmar F-215 z osprzętem.

L.p.

Nazwa przedmiotu sprzedaży

Rok

produkcji

Informacje dodatkowe

Cena rokowań

w PLN

Wadium

1.

Mini Traktor komunalny o mocy 21 kM napęd 4x4 z kabiną ogrzewaną i lampą błyskową

2004

Składnik zbędny dla jednostki, nadaje się do dalszego użytku

20 000,00

x

2.

Pług hydraulicznie podnoszony o szer. 146 cm, sterowany w prawo i lewo

2012

Składnik zbędny dla jednostki, nadaje się do dalszego użytku

3

Piaskarka o pojemności 300 l

2012

Składnik zbędny dla jednostki, nadaje się do dalszego użytku

5. Oferta złożona w rokowaniach powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, NIP, Regon;
 2. określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta (nazwa przedmiotu sprzedaży), oferowaną cenę rokowań za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem rokowań i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu i warunkami rokowań oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. datę sporządzenia oferty,
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

6. Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę rokowań jest cena.

 1. Oferta z wyższą ceną – wygrywa.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, zastrzeżenie, że organizatorowi sprzedaży przysługuje prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 • Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 • Gmina Lichnowy
 • Ul. Tczewska 6
 • 82 – 224 Lichnowy

Na kopercie powinien znajdować się napis :

„Oferta w rokowań na sprzedaż Urządzenia do odśnieżania: mini traktor komunalny Yanmar F-215 z osprzętem ”, w przypadku złożenia oferty na składniki, o których mowa w pkt 4.1.;

„Nie otwierać przed 16.05.2018 godz. 11.00

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – złącznik nr 2.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon. -pt.) w godz. 8:30-15:30 nie później niż do dnia 16.05.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie sprzedającego przy ulicy Tczewskiej 6 w Lichnowach.

Oferta jest wiążąca przez 30 dni.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 5 („Oferta złożona w rokowaniach powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;        

O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

9. Inne informacje:

Przedmioty, o których mowa w pkt 4 niniejszego ogłoszenia stanowią własność Gminy Lichnowy, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te urządzenia ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem rokowań.

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3

Wystawienie faktury VAT nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez sprzedającego, w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6,  na podstawie protokołu odbioru.

Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.

10. Załączniki:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 09 maj 2018 12:43 Jarosław Grochowski