LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU SOCJALNEGO:

1. Smoleńczuk Elwira
2. Rachelska Jadwiga
3. Majewska Ewa
4. Basińska Danuta
5. Raczkowska Krzysztofa
6. Obczyński Patryk
7. Aftyka Monika
8. Julke Aleksandra

POUCZENIE:

1. Zgodnie z § 20 ust. 3 i ust. 4 „Uchwały Nr XXIV/150/2016r. Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy", listy osób podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na okres jednego miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Lichnowy tj. od dnia 11.04.2017r. do dnia 11.05.2017r. W terminie 14 dni od upływu ostatniego dnia terminu ogłoszenia Ust istnieje możliwość składania odwołania do Rady Gminy Lichnowy.
2. Komisja Społeczno - Socjalna Rady Gminy Lichnowy rozpatruje wnioski, uwagi i odwołania, które wpłyną w terminie do 25.05.2017r.
3. Po rozpatrzeniu uwag i odwołań, o jakich mowa wyżej, listy stają się ostateczne.
4. Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali sporządzane są w oparciu o dokumentację złożoną przez wnioskodawców do dnia 28 lutego 2017r.
5. Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali tracą ważność z upływem roku kalendarzowego, na który zostały sporządzone. Niezałatwione wnioski osób wpisanych na listy w poprzednim roku podlegają ponownej weryfikacji pod względem spełnienia kryteriów określonych w „Uchwale Nr XXIV/150/2016r. Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy".

W związku z brakiem wniosków, nie tworzy się listy osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego.

Pliki do pobrania: