Lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego:

 1. Rachelska Jadwiga
 2. Majewska Ewa
 3. Basińska Danuta
 4. Raczkowska Krzysztofa
 5. Obczyński Patryk
 6. Aftyka Monika
 7. Monika Piersa
 8. Alicja Brzostek

Pouczenie:

 1. Zgodnie z § 20 ust. 3 i ust. 4 „Uchwały Nr XXIV/150/2016r. Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy", listy osób podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na okres jednego miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Lichnowy tj. od dnia 29.12.2017 r. do dnia 29.01.2018 r. W terminie 14 dni od upływu ostatniego dnia terminu ogłoszenia list istnieje możliwość składania odwołania do Rady Gminy Lichnowy.
 2. Komisja Społeczno - Socjalna Rady Gminy Lichnowy rozpatruje wnioski, uwagi i odwołania, które wpłyną w terminie do 12.02.2018 r.
 3. Po rozpatrzeniu uwag i odwołań, o jakich mowa wyżej, listy stają się ostateczne.
 4. Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali sporządzane są w oparciu o dokumentację złożoną przez wnioskodawców do dnia 30 listopada 2017 r.
 5. Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali tracą ważność z upływem roku kalendarzowego, na który zostały sporządzone. Niezałatwione wnioski osób wpisanych na listy w poprzednim roku podlegają ponownej weryfikacji pod względem spełnienia kryteriów określonych w „Uchwale Nr XXIV/150/2016r. Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy".

Pliki do pobrania: