1. Rachelska Jadwiga
  2. Basińska Danuta
  3. Raczkowska Krzysztofa
  4. Obczyński Patryk
  5. Adrianna Chrapek
  6. Alicja Brzostek

Pouczenie:

Zgodnie z 20 ust. 3 i ust. 4 „ Uchwały Nr XXIV/150/2016r. Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy", listy osób podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na okres jednego miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Lichnowy tj. od dnia 28.12.2018 r. do dnia 28.01.2019 r. W terminie 14 dni od upływu ostatniego dnia terminu ogłoszenia list istnieje możliwość składania odwołania do Rady Gminy Lichnowy.

Komisja Społeczno - Socjalna Rady Gminy Lichnowy rozpatruje wnioski, uwagi i odwołania, które wpłyną w terminie do 12.02.2019 r.

Po rozpatrzeniu uwag i odwołań, o jakich mowa wyżej, listy stają się ostateczne. 4. Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali sporządzane są w oparciu o dokumentację złożoną przez wnioskodawców do dnia 30 listopada 2018 r.

Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali tracą ważność z upływem roku kalendarzowego, na który zostały sporządzone. Niezałatwione wnioski osób wpisanych na listy w poprzednim roku podlegają ponownej weryfikacji pod względem spełnienia kryteriów określonych w „ Uchwale Nr XXIV/150/2016r. Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy ".

Pliki do pobrania: