Wójt Gminy Lichnowy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Lichnowy, Lichnówki oraz Lisewo Malborskie.

 1. drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lichnowy, nr KW GD1M/00018931/3, obręb Lichnowy, działka nr 403 o powierzchni 1264 m2.
  • Cena wywoławcza wynosi: 34 900,00 zł brutto
  • Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 9.00.
  • Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3 400 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 21.06.2018 r.
  • Na przedmiotowej nieruchomości możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • Termin zagospodarowania - po podpisaniu umowy sprzedaży.
 2. drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lichnówki, nr KW GD1M/00018916/2, obręb Lichnówki, działka nr 102 o powierzchni 1200 m2.
  • Cena wywoławcza wynosi: 34 900,00 zł brutto
  • Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 9.30.
  • Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3 500 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 21.06.2018 r.
  • Termin zagospodarowania nieruchomości od 01.09.2018 r.
  • Na przedmiotowej nieruchomości możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 3. drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lichnówki, nr KW GD1M/00018916/2, obręb Lichnówki, działka nr 103 o powierzchni 1100 m2.
  • Cena wywoławcza wynosi: 31 900,00 zł brutto
  • Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 10.00.
  • Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
  • 3 100 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 21.06.2018 r.
  • Termin zagospodarowania nieruchomości od 01.09.2018 r.
 4. drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisewo Malborskie, nr KW GD1M/00019213/1, obręb Lisewo, działka nr 26/1 o powierzchni 1300 m2.
  • Cena wywoławcza wynosi: 34 900,00 zł brutto
  • Termin przetargu - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 10.30.
  • Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
  • 3 600 zł  na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 21.06.2018 r.
  • Na przedmiotowej nieruchomości możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dowód wniesionego wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu , przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikowi, który przetargu nie wygrał.

Obecność oferentów obowiązkowa. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby upoważnionej przez inną osobę, wymaga się pełnomocnictwa notarialnego na udział  w przetargu.

Uczestnik przetargu powinien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

W/w nieruchomości nie posiadają obciążeń oraz zobowiązań z różnych tytułów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach codziennie w godz.: 8.00-15.00 lub telefonicznie, tel. 271-27-23 wew. 117.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.lichnowy.pl w zakładce nieruchomości.