Data utworzenia: 03 luty 2016

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2011r. o dostępie do informacji publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotu wskazanego w ustawie , niezależnie od sposobu jej utrwalenia ( w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona.

Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej Gminy Lichnowy - Urzędu Gminy Lichnowy  (zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy) jest przestrzeganie nw. warunków:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

2) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

3) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

Gmina Lichnowy - Urząd Gminy Lichnowy nie ponosi odpowiedzialności za (zgodnie z art. 23a ust. 2 pkt 2. ustawy):

1) przetworzenie informacji przez podmioty trzecie,

2) ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania:

W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronach BIP urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy :

• złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy, pok. Nr 2 lub

• przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy lub

• przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź

• przesłać poprzez platformę ePUAP na adres skrytki:  /Lichnowy_1/SkrytkaESP

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informacja publiczna wytworzona w Gminie Lichnowy - Urzędzie Gminy Lichnowy udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd może pobrać opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz
o decyzji o warunkach udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania do decyzji stosuje się co do zasady przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późń. zm.) z tym, że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Prawo do dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębnych ustaw (art. 23g ust. 8. Ustawy).

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej do pobrania:

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (doc)

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (pdf)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 03 luty 2016 13:56 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 luty 2016 13:58 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 luty 2016 13:59 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 luty 2016 14:01 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 lipiec 2016 14:45 Jarosław Grochowski