Data utworzenia: 29 wrzesień 2016

 


Sekretarz Gminy Lichnowy

I Piętro, pokój Nr 4

 

 • Rejestr uchwał Rady Gminy Lichnowy.
 • Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Lichnowy.
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr interpelacji i zapytań radnych.
 • Rejestr kontroli. 
 • Rejestr umów.
 • Rejestr aktów prawa miejscowego.
 • Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
 • Rejestr wydanych aktów mianowania.
 • Rejestr gminnych instytucji kultury. 
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lichnowy.
 • Rejestr pracowników dopuszczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Rejestrów wypadków pracowników, rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby, rejestr szkoleń bhp.
 • Dziennik korespondencji dokumentów niejawnych.
 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów niejawnych.

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych.


Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat

II Piętro, pokój Nr 19

 

 • Rejestr sprzedaży na podstawie Faktur VAT (miesięczny).
 • Rejestr zakupu na podstawie Faktur VAT (miesięczny).
 • Rejestr wezwań do zapłaty opłaty adiacenckiej.
 • Rejestr wezwań do zapłaty należności pieniężnych gminy Lichnowy mających charakter cywilnoprawny.

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Stanowisko ds. księgowości budżetowej

II Piętro pokój Nr 20

 

 • Rejestry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Rejestr upomnień.
 • Rejestr tytułów wykonawczych.

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

II piętro, pokój nr 13

 

 • Rejestr wydanych zaświadczeń.
 • Rejestr odroczeń.
 • Rejestr umorzeń.
 • Imienny rejestr wymiarowy.
 • Rejestr przypisów - wymiar główny (osoby fizyczne).
 • Rejestr przypisów-odpisów dodatkowych (osoby fizyczne).
 • Rejestr przypisów - wymiar główny (osoby prawne).
 • Rejestr przypisów-odpisów dodatkowych (osoby prawne).

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat

II Piętro, pokój Nr 13

 

 • Rejestr zaświadczeń.
 • Rejestr upomnień.
 • Rejestr tytułów wykonawczych.
 • Rejestr hipotek.
 • Rejestr wpłat inkasentów.
 • Rejestr wniosków i decyzji o zwrot podatku akcyzowego.

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

I Piętro, pokój nr 10

 

 • Rejestr zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Rejestr zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Rejestr umów wynikających z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne.

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

I Piętro, pokój Nr 8

 

 • Rejestr decyzji na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.
 • Rejestr decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.
 • Rejestr decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • Rejestr decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 • Rejestr decyzji o zajęciu pasa drogowego na prawach wyłączności.

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami i odpadami komunalnymi

I Piętro, pokój Nr 7

 

 • Rejestr decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej.
 • Rejestr decyzji w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej.
 • Rejestr decyzji w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Rejestr decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Rejestr decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Rejestr użytkowników wieczystych.
 • Rejestr najemców lokali mieszkalnych.
 • Rejestr dzierżawców gruntów komunalnych i ogródków przydomowych.
 • Rejestr  najemców lokali użytkowych.
 • Rejestr faktur VAT – energia, woda w mieszkaniach komunalnych.
 • Rejestr czynszów za lokale mieszkalne zwolnione z podatku VAT.
 • Rejestr deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska i rolnictwa

I Piętro, pokój Nr 7

 

 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
 • Rejestr decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia.
 • Rejestr zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości.

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( art.7ust.6 ustawy ).

 • Rejestr deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lichnowy.
 • Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.
 • Gminna ewidencja zabytków.

Poz.11 udostępniana jest na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz.1568 ). Dane z pozostałych rejestrów i ewidencji udostępnia się  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Parter, pokój Nr 1

 

 • Rejestr mieszkańców.

Sposób udostępniania danych  : w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Rejestr zamieszkania cudzoziemców.

Sposób udostępniania danych  : w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Rejestr wyborców.

Sposób udostępniania danych z rejestrów z poz.3: w trybie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.

 • Rejestr decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
 • Rejestr osób  podlegających kwalifikacji wojskowej oraz rejestr osób poszukiwanych, którzy nie zgłosiły się na kwalifikację wojskową.

Sposób udostępniania danych z rejestrów poz.4 i 5 : w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Akta stanu cywilnego:

- akta urodzeń

- akta małżeństw

- akta zgonów

- skorowidze do akt urodzeń

- skorowidze do akt małżeństw

- skorowidze do akt zgonów

- akta zbiorcze dot. urodzeń

- akta zbiorcze dot. małżeństw

- akta zbiorcze dot. zgonów

Sposób udostępniana danych z rejestrów : Zgodnie z art.79 i 83 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj.   ) z akt stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone oraz zaświadczenia o dokonanych w aktach wpisach lub ich braku. Odpisy i zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w kacie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy i zaświadczenia mogą być również wydawane na wniosek innych osób niż w/w, jeżeli wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

 • Archiwalne księgi meldunkowe mieszkańców ,kartoteki osobowe mieszkańców.

Sposób udostępniania danych: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Ewidencja działalności gospodarczej  – obecnie  prowadzona przez  Ministra Gospodarki – dostęp internetowy pod adresem www.firma.gov.pl
 • Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Od 01.01.2015r. obsługa dowodów osobistych jest prowadzona w RDO bez udziału gminnej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Jednakże lokalne rejestry GEWiUDO  będą przez Urząd Gminy Lichnowy utrzymane jeszcze przez jakiś czas do czasu sprawnego wdrożenia nowego rozwiązania informatycznego.

 • Rejestr dowodów osobistych  w ramach Systemu Rejestrów Państwowych – prowadzony w aplikacji ŹRÓDŁO.
 • Rejestr PESEL w ramach Systemu Rejestrów Państwowych – prowadzony w aplikacji ŹRÓDŁO.
 • Baza Usług Stanu Cywilnego w ramach Systemu Rejestrów Państwowych – prowadzony w aplikacji ŹRÓDŁO.

Sposób udostępniania danych  z poz.13.14.15 : w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Stanowisko ds. społeczno-administracyjnych, oświaty i promocji gminy

I piętro, pokój Nr 9

 

 • Rejestr spełnienia obowiązku nauki.
 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
 • Rejestr organizacji pozarządowych.
 • Wykaz wydanych Kart Dużej Rodziny.
 • Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych i klubów nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • Wykaz wydanych decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Stanowisko ds. obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i promocji gminy

I piętro, pokój Nr 9

 

 • Rejestr oprogramowania stosowanego w Urzędzie Gminy Lichnowy, w tym rejestr oprogramowania zawierającego dane osobowe.
 • Rejestr badań członków OSP.
 • Rejestr przeszkolonych członków OSP.
 • Rejestr wykonanych świadczeń rzeczowych.
 • Rejestr wykonanych świadczeń osobistych.

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych

I piętro, pokój Nr 2

 

 • Rejestr delegacji służbowych.
 • Rejestr pieczęci urzędowych oraz pieczątek.
 • Rejestr zakupionych książek, publikacji.
 • Rejestr kart drogowych samochodu służbowego.
 • Rejestr korespondencji.
 • Archiwum zakładowe.

Udostępnianie danych z w/w rejestrów odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2016 13:26 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2016 13:28 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2016 13:29 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2016 13:29 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2016 13:30 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2016 13:30 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2016 13:32 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2016 13:42 Jarosław Grochowski