Data utworzenia: 16 listopad 2015

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.);
 • Art. 62, 88, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 788 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330);
 • Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm.);
 • Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1144);
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zm.);
 • Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1422);
 • Art. 17 ust. 1 pkt.1, art. 19, 21, 29 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217 poz.1427 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2012r. poz. 74 ze zm.).

Dokument od wnioskodawcy:

 • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport);
 • Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną);
 • Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Wymagane opłaty:

 • Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej;
 • Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi lub rodzeństwu) - 17 zł;
  Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym), lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Spółdzielczego w Szymankowie. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.

Forma załatwienia:

 • Sporządzenie aktu urodzenia;
 • Odmowa sporządzenia aktu urodzenia.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie;
 • Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Karta urodzenia/ karta martwego urodzenia przekazana przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia;
 • Protokół zgłoszenia urodzenia.

Tryb odwoławczy:

 • Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe dla klienta:

 • Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia;
 • Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia;
 • Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
 • Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu;
 • Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki;
 • Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika;
 • Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji;
 • Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie;
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru;
 • Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 listopad 2015 18:45 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 listopad 2015 18:48 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 listopad 2015 18:48 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 listopad 2015 19:54 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 październik 2016 10:25 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 październik 2016 10:26 Jarosław Grochowski