Data utworzenia: 16 listopad 2015

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Art. 13, 16-17, 22-23, 47, 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz. 212);
 • § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 ze zm.);
 • Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz.1628 ze zm.);
 • Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1144);
 • Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zm.);
 • Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1422);
 • Art. 10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 118 poz.687 ze zm.);
 • Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217 poz. 1427 ze zm.).

Dokument od wnioskodawcy:

 • Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza;
 • Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca);
 • Książeczka wojskowa osoby zmarłej;
 • Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon: dowód osobisty lub paszport;
 • Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.

Wymagane opłaty:

 • Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej;
 • Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.;
 • Wpłat z tego tytułu można dokonywać na rachunek bankowy 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 w placówkach banku Spółdzielczego w Szymankowie (np. na poczcie, przelewem bankowym). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.

Forma załatwienia:

 • Sporządzenie aktu zgonu;
 • Odmowa sporządzenia aktu zgonu.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie;
 • Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 • Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu;
 • Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu;
 • Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon;
 • Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 listopad 2015 18:55 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 listopad 2015 19:54 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 październik 2016 11:42 Jarosław Grochowski