Data utworzenia: 29 listopad 2015

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Art. 44 ust. 1 pkt 3 i Art. 44 ust. 4, Art. 49 ust. 1-3 i Art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz. 194).
 • Art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).
 • Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1144).
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Dokument od wnioskodawcy:

 • podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury);
 • dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport);
 • pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania.

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa za zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł.
 • Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym), lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Spółdzielczego w Szymankowie. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Forma załatwienia:

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym.
 • Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Krakowie) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Informacje dodatkowe dla klienta:

 • Wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym składane są: w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.
 • Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 • W sprawie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym nie wymaga się przedstawiania albo składania odpisów aktów stanu cywilnego. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której sporządzono akt stanu cywilnego niezbędny do wydania zaświadczenia, występuje do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego o przekazanie odpisu aktu stanu cywilnego. Kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, niezwłocznie przekazuje sporządzony odpis aktu stanu cywilnego kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który o taki odpis wystąpił. Następnie kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym sporządza je i przekazuje wnioskodawcy.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 listopad 2015 14:28 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 listopad 2015 14:29 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 listopad 2015 14:29 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 październik 2016 13:11 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 13:17 Jarosław Grochowski