Data utworzenia: 29 listopad 2015

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Art. 44 ust.1 pkt.2, art. 44 ust. 4, Art. 45, Art. 50 art. 133 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. (Dz. U. z 2015r., poz. 194).
 • Art. 33, art. 35, art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).
 • Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1144).
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
 • Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 166, poz. 1735).

Dokument od wnioskodawcy:

Wydawanie zaświadczeń dla:

1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:

 • podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury);
 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny;
 • dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport)

2. Innych osób, które wykażą interes prawny:

 • podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury);
 • dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport);
 • dokument wykazujący interes prawny.

3. Pełnomocników:

 • podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury);
 • dokument tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty lub paszport);
 • Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

 • podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury);
 • statut organizacji społecznej;
 • dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa od wydania:
  zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24,00 zł.
  zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł.
 • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 • Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym). Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia. Odpisy do m.in. dowodu osobistego, świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.

Forma załatwienia:

 • Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 • Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 • Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Lichnowach) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Informacje dodatkowe dla klienta:

 • Wnioski w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego tj. z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w USC w Lichnowach.
 • Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 • W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.
 • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu z rejestru stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, z której ma być wydany odpis, kierownik ten przekazuje wniosek do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis aktu stanu cywilnego w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Odpis przekazuje na adres wskazany przez wnioskodawcę.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 listopad 2015 14:36 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 listopad 2015 14:38 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 październik 2016 13:25 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 październik 2016 13:25 Jarosław Grochowski