Data utworzenia: 10 grudzień 2015

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Art. 31 ustawy z dnia 24 wrzesnia 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r., Nr 217 poz. 1427, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1628, z póxn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -kodeks postepowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

Dokument od wnioskodawcy:

 • Wniosek (podanie) o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego lub wniosek wskazujący, że czynność meldunkowa została dokonana wadliwie.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
 • Wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji - kserokopia wraz z oryginałem do wglądu
 • Potwierdzenie wniesienia opłat.

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa - 10,00 zł. (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku)
 • Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Lichnowy BS Malbork o/Szymankowo 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001

Forma załatwienia:

 • Wydanie decyzji administracyjnej

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • W ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Protokół z przesłuchania strony.
 • Protokół z wizji lokalowej wykonanej przy udziale stron.
 • Dokumenty pozyskane z Sądów, Prokuratury, Centralnego Rejestru Skazanych, Urzędów Pracy oraz Ambasad i Konsulatów Polski.
 • Postanowienie Sądu w sprawie ustanowienia przedstawiciela dla osoby n nieznanej z miejsca pobytu.
 • Protokół z rozprawy administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Informacje dodatkowe dla klienta:

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez biegłego tłumacza
 • Z dniem uprawomocnienia się decyzji orzekającej o wymeldowaniu lub anulowaniu zameldowania, na osobie, której postępowanie dotyczyło ciąży obowiązek wymiany dowodu osobistego w terminie 14 dni.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 grudzień 2015 00:03 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 grudzień 2015 00:04 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 październik 2016 13:30 Jarosław Grochowski