Data utworzenia: 14 grudzień 2015

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokument od wnioskodawcy:

1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

2. Do wglądu:

 • paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
 • tytuł prawny do lokalu – np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,

 • przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu) - nie dotyczy cudzoziemców nieposiadających dotychczas pobytu stałego.

Przy zameldowaniu na pobyt stały:

 • dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu",
 • dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

 • dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu",
 • dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
 • W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

- dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy obejmuje tylko cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy zgłasza się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu z zachowaniem pozostałych wymogów wskazanych do zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz - przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

 • Opłata skarbowa - za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł. (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku). Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Lichnowy BS Malbork o/Szymankowo 95 83030006 0060 0600 0837 0001.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy - wydane przez organ nadzoru budowlanego.

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca - zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 2. Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 grudzień 2015 10:21 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 grudzień 2015 10:22 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 grudzień 2015 10:23 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 grudzień 2015 10:23 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 12:54 Jarosław Grochowski