Data utworzenia: 14 grudzień 2015

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 388).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011r. Nr 220, poz.1306).

Dokument od wnioskodawcy:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

ponadto:

 • cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Wymagane opłaty:

 • opłata skarbowa udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje

Dodatkowe Czynności:

 • Przy zameldowaniu na pobyt stały cudzoziemca wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego (dla mieszkańców Lichnów  - z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk)

Uwagi:

 • Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 grudzień 2015 23:40 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 grudzień 2015 23:41 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 październik 2016 13:45 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 12:44 Jarosław Grochowski