Data utworzenia: 14 luty 2017

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Art. 32 i art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zm.);
 • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 788 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330);
 • Art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach Konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.);
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 ze zm.).

Dokument od wnioskodawcy:

 • Wniosek;
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa - 11 zł;
 • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Spółdzielczego w Szymankowie. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do podania.

Forma załatwienia:

 • Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Dołączenie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

 • Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Informacje dodatkowe dla klienta:

 • Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska;
 • Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w Krakowie. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka;
 • W przypadku, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC w Krakowie oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie możliwe po niezwłocznym wprowadzeniu aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego;
 • Dowodem rozwiązania małżeństwa może być również prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie;
 • W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

Brak informacji o zmianach.