Przetarg na budowę zespołu boisk sportowych w Lisewie Malborskim w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012

Zamawiający:
Gmina Lichnowy

Tytuł przetargu:
Budowa zespołu boisk sportowych w Lisewie Malborskim w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"

CPV:
45212221-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekeonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
1.Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : - udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (wykonane w ramach jednej lub dwóch umów) ; - potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby (ważne do 31.12.2008 r.): a) konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba; b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba; c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba. - ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy składa: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych. A. Materiały na boisko z nawierzchnią syntetyczną (nawierzchnia poliuretanowa): 1. Badania na zgodność z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie. B. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej (sztuczna trawa): 1. Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 2. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Termin realizacji:
do 15.11.2008r.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak, Zbigniew Niewczas

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 5 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2008-08-20 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2008-08-20 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13

Kryteria wyboru:
cena - 80%, okres gwarancji - 20%

Wadium:
20 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące