Data utworzenia: 14 grudzień 2011

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szymankowie

Zamawiający:
Gmina Lichnowy

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szymankowie

CPV:
45231200-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekeonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

Termin realizacji:
30.11.2008r.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak, Zbigniew Niewczas

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
pokój nr 5 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2008-07-21 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2008-07-21 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
10 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2011 22:58 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2011 17:52 Paweł Szarmach