PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I MONTAŻ WITACZY ORAZ TABLIC INFORMACYJNO - TURYSTYCZNYCH GMINY LICHNOWY

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

zał. 1 Formularz ofertowy.pdf

zał. 2a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór formularza.pdf

zal. 2b Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór formularza.pdf

zał. 2c Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - wzór formularza.pdf

zał. 3 Wykaz osób.pdf

zał. 4 Wykaz wykonanych robót.pdf

zał. 7 Program funkcjonalno - użytkowy.pdf