Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wyjaśnienie nr 3.pdf

Wyjaśnienie nr 2.pdf

Wyjaśnienie nr 1.pdf

Ogłoszenie o przetargu.pdf

Specyfikacja.pdf

zał. 1 Formularz ofertowy.pdf

zał. 2a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór formularza.pdf

zal. 2b Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór formularza.pdf

zał. 2c Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - wzór formularza.pdf

zał. 3 Wykaz osób.pdf

zał. 4 Wykaz wykonanych robót.pdf

zał. 5 Program funkcjonalno - użytkowy.pdf