Data utworzenia: 27 lipiec 2018

dotyczy: "Modernizacja drogi dojazdowej nr 191102G do gruntów rolnych ulica Braterska w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na Modernizację drogi dojazdowej nr 191102G do gruntów rolnych ulica Braterska w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy wpłynęła 1 oferta

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium - Cena brutto - max liczba punktów -60

Kryterium - okres rękojmi - Max    liczba punktów - 40

Suma punktów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe „SOMBUD”

ul. Ceramicznala,

83-314 Somonino

373 920,00 zł

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

 

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy została wybrana oferta nr 1.

Umowa zostanie podpisana w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt la w/w ustawy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

Informujemy, iż od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w w/w ustawie — dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 lipiec 2018 11:29 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 lipiec 2018 11:30 Jarosław Grochowski