dotyczy: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 530 000,00 PLN"

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 530 000,00 PLN

Podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

 

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Bank Spółdzielczy w Malborku, ul. 17 Marca 32, 82-200 Malbork

350 203,34 zł marża banku = 1,35%

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 354 985,00 zł brutto.

 

Pliki do pobrania: