Data utworzenia: 09 październik 2018

dotyczy: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 530 000,00 PLN"

Gmina Lichnowy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 530 000,00 PLN wpłynęła 1 oferta:

 

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena

Kryterium czas uruchomienia kredytu od dnia złożenia dyspozycji

Razem

1

Bank Spółdzielczy w Malborku,

ul. 17 Marca 32,

82-200 Malbork

350 203,34 zł marża banku =

1,35%

60 pkt

1-2 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji

40 pkt

100 pkt

 

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy została wybrana oferta nr 1.

Umowa zostanie podpisana w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt la w/w ustawy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

Informujemy, iż od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w w/w ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 październik 2018 12:56 Jarosław Grochowski