Data utworzenia: 25 październik 2018

dotyczy: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy"

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia nie przewyższa kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, informujemy:

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuszcza pod nawierzchniami utwardzonymi zmianę technologii wykonania sieci sanitarnej z wykopem, na bezwykopową metodę przewiertu sterowanego, rurą typu RC (o równoważnych parametrach technicznych)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod nawierzchniami utwardzonymi zmianę technologii na metodę przewiertu sterowanego, rurą typu RC 0 równoważnych parametrach technicznych.

Pytanie 2 - Czy zakres robót objętych przetargiem tj. wykonanie kanalizacji tłocznej Zamawiający dopuszcza wykonanie metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość wykonania kanalizacji tłocznej metodą przewiertu sterowanego.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuszcza comiesięczne rozliczenie wykonanych robót? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza comiesięcznego rozliczenia wykonanych robót.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza comiesięcznego rozliczenia wykonanych robót.

Pytanie 4 - Czy przesłane zaświadczenie o zdolności kredytowej:

  1. w wysokości 500 000,00 na Biznes Expres
  2. w wysokości 1 270 000,00 na limit w rachunku bieżącym
  3. w wysokości 4 000 000,00 Bizness Express Hipoteka

odpowiadają warunkom udziału w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie będzie rozpatrywał przesyłanych dokumentów przez poszczególnych wykonawców. Oceny spełniania warunków Zamawiający dokona po otwarciu ofert.

Dla części I zamówienia Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ — informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Dla części II Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1000 000,00 zł. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ — informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty na dwie części wykonawca musi wykazać się spełnieniem warunków dla tej części zamówienia, dla której zostały one ustalone na wyższym poziomie tj.: Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ — informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 październik 2018 09:44 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 październik 2018 09:55 Jarosław Grochowski