dotyczy: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem i przystankami rowerowymi w gminie Lichnowy"

Zamawiający dokonuje zmiany w treści zapytania ofertowego w rozdziale V opis warunków udziału w postępowaniu — doprecyzowany został zakres uprawnień jakie inspektor nadzoru powinien posiadać tj. obejmujący branżę drogową.
Zmieniona treść zapytania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.lichnowy.pl i bazie konkurencyjności.

Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Pliki do pobrania: