dotyczy: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem i przystankami rowerowymi w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem i przystankami rowerowymi w gminie Lichnowy” wpłynęły 4 oferty:

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium -

Cena brutto - 80%

Kryterium - kontrole na obiekcie - 20%

Suma punktów

1

MILAG, Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie

55,93 pkt

20 pkt

75,93 pkt

2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „DROG-BUD” s.c. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski, ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew

80 pkt

20 pkt

100 pkt

3

Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER”, Tomasz Federowicz, ul. Jana Brzechwy 13, 83-110 Tczew

79,00 pkt

20 pkt

99 pkt

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FALCOSS Piotr Ossowski, Stara Jania 37, 82-230 Smętowo Graniczne

28,28 pkt

20 pkt

48,28 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „DROG-BUD” s.c. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski, ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Pliki do pobrania: